Dla autorów referatów


Referaty wstępnie przyjęte na Konferencję „Awarie Budowlane 2017“ należy opracować zgodnie z wytycznymi i przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2017 r.

Przygotowując referat należy bazować na wzorcowo sformatowanych plikach programu Microsoft Office Word korzystając ze zdefiniowanych w nich styli formatowania tekstu. Dopuszczalne jest opracowanie referatu w formacie *.doc (MS Word 2003) lub w formacie *.docx (MS Word 2007 lub nowszy). Zalecane jest opracowanie w formacie *.docx. Pliki oprócz informacji na temat formatowania zawierają również informacje dotyczące formy wysyłki.

Kwalifikacja referatów zostanie przeprowadzona na posiedzeniu Komitetu Naukowego Konferencji. Dziękujemy za zainteresowanie Konferencją, chęć udziału oraz przygotowanie referatu.

Materiały do pobrania: Format artykułu dla autorów (*.docx)


W celu wypełnienia kwestionariusza rejestrującego Państwa udział w konferencji, prosimy kliknąć poniższy link lub przejść do zakładki "Rejestracja on-line" z bocznego menu.

Rejestracja on-line uczestników

INFORMACJE DLA AUTORÓW POSTERÓW

1. Poster należy przygotować w formacie B1 (szerokość 700 x wysokość 1000 mm) lub zbliżonym;

2. Poster należy wykonać na przygotowanym przez organizatorów layoutcie:
-> format *.jpg <- lub -> format *.pdf <-;

3. Kolorystyka posteru – dowolna;

4. Organizatorzy nie stawiają szczególnych wymagań edytorskich. Prosimy o zawarcie na posterze danych dotyczących autorów referatu, jednostki, którą reprezentują wraz z ewentualnym znakiem firmowym (np. logo uczelni, instytutu, firmy);

5. Poster poza krótkim abstraktem tekstowym związanym z treścią referatu powinien w formie możliwie atrakcyjnej graficznie wprowadzić zainteresowane osoby w poruszaną tematykę;

6. Sesja posterowa będzie tematycznie i czasowo związana z odbywającą się sesją plenarną na której wygłaszane i dyskutowane będą referaty z danej dziedziny. Organizatorzy żywią więc nadzieję że przygotowane plakaty staną się przyczynkiem do dyskusji i pozwolą na szerszy odbiór tych referatów, które z racji ograniczeń czasowych konferencji nie mogą być zaprezentowane w formie prelekcji;

7. W trakcie sesji posterowej odbędzie się konkurs na najlepszy plakat. Autor, w krótkiej przemowie powinien zaciekawić i przekonać Komisję, że problematyka i merytoryczne rozwiązania są kompletne i skuteczne.

8.Poster należy wydrukować, przywieźć ze sobą na konferencję i przekazać organizatorom najpóźniej na 1 dzień przed planowaną sesją plenarną.