Awarie Budowlane 2011
TOM 2 - Budownictwo ogólne


1.

Błaszczyński Tomasz, Oleksiejuk Henryk, Firlej Edward, Błaszczyński Maciej
  Wielostopniowy monitoring i zabezpieczenie budynków pod ochroną konserwatorską przed awarią lub katastrofą    

 

Multistage monitoring and protection of listed buildings in aspect of failure protection
   
       

2.

Błyszko Jarosław, Nowaczyk Stefan
  Awaria dachu zabytkowego kościoła spowodowana błędami wykonawczymi    

 

Overhaul damage of the monumental church's roof
   
       

3.

Dunaj Piotr
  Katastrofa budowlana w galerii "Alfa" w Białymstoku    

 

The construction catastrophe in the "Alfa" shopping center in Bialystok
   
       

4.

Dytczak Mirosław, Ginda Grzegorz, Wojtkiewicz Tomasz
  Analiza związków przyczynowo-skutkowych w awarii konstrukcji przy użyciu metody DEMATEL    

 

Application of DEMATEL for identification of cause-effect relations in the case of failure analysis
   
       

5.

Janowski Zbigniew, Janowski Marcin
  Awaria zabytkowej hali oraz problemy związane z jej rekonstrukcją    

 

Damage of historical hall and problems connected with its reconstruction
   
       

6.

Kajfasz Stanisław
  Awarie jako problem zawodności obiektów inżynierskich w trakcie wieloletniej eksploatacji    

 

Building failures of engineering objects during long term exploitation
   
       

7.

Kania Tomasz, Kobusiński Andrzej, Pietraszek Piotr, Kania Stanisław
  Analiza przyczyn pękania ścian działowych w nowo oddanym wysokim budynku mieszkalnym w Warszawie    

 

The cause analysis of partition walls cracking in a new high appartament house building in Warsaw
   
       

8.

Kozicki Jan, Urban Tadeusz
  Katastrofa budowlana XIX-wiecznego budynku pofabrycznego    

 

Construction catastrophe of a XIX-century post-industrial building
   
       

9.

Liwo Marian, Kossakowska Elżbieta
  Projektowanie a bezpieczeństwo pracy    

 

Designing and work safety
   
       

10.

Majewski Tomasz, Kulkowski Waldemar, Niedostatkiewicz Maciej
  Usterki budynków zespołu szkół jako następstwo błędów realizacji dachu stromego    

 

Faults of team building schools as a consequence of the mistakes of contracting of the steep roof
   
       

11.

Malczyk Andrzej
  Uszkodzenia i sposoby napraw konstrukcji murowej wież zabytkowej bazyliki    

 

Damages and methods of repair of masonry structure of the towers of historical basilica
   
       

12.

Pieniążek Jerzy
  Stan przedawaryjny trzykondygnacyjnego budynku o konstrukcji tradycyjnej na skutek realizacji nowej inwestycji    

 

Pre-failure state of 3-level building of traditional construction due to implementation of new investment
   
       

13.

Podhorecki Adam, Dobiszewska Magdalena, Sobczak-Piąstka Justyna
  Negatywne skutki źle przygotowanej i prowadzonej budowy w strefie staromiejskiej    

 

The destructive results of a badly preapared an led construction in the old-town area
   
       

14.

Schabowicz Krzysztof, Stawiski Bohdan
  Stan awaryjny dźwigarów dachowych nad halą z basenami    

 

Emergency condition of roof beams above the hall with pools
   
       

15.

Szulborski Kazimierz, Majewska Anna, Przybysz Paweł
  Niezamierzone przerwanie robót budowlanych jako przyczyna zagrożenia bezpieczeństwa budowli    

 

Unintended interruption of construction works as a cause of building safety hazards
   
       

16.

Ślusarczyk Jacek, Wójcicki Artur
  Skutki wybuchu gazu w budynku o konstrukcji żelbetowej wielkopłytowej    

 

The effects of a gas explosion in large-panel precast reinforced concrete building
   
       

17.

Tołłoczko Agnieszka, Haas Andrzej, Paczkowska Teresa, Paczkowski Wiesław
  Zniszczenia substancji budowlanej spowodowane wybuchem pyłu węglowego w elektrowni    

 

Structural damage caused by an explosion of coal dust in a power station
   
       

18.

Wójtowicz Michał
  Możliwość awarii warstwowych ścian zewnętrznych budynków wielkopłytowych  - problem realny czy sensacja medialna    

 

Fault hazard of facade sandwich panels in the buildings constructed by means of large panel technology  - real problem or media hit
   
       

19.

Wróblewski Bogdan, Borowy Andrzej
  Wybrane zagadnienia dotyczące użytkowania, eksploatacji i bezpieczeństwa pożarowego budynków z płyt warstwowych    

 

Chosen problems of exploitation, maintenance and fire safety of buildings made of sandwich panels
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje