Awarie Budowlane 2011
TOM 2 - Konstrukcje żelbetowe

1.

Ajdukiewicz Andrzej, Brol Janusz, Maćkowski Ryszard, Węglorz Marek
  Skutki oddziaływania pożaru na strunobetonowe elementy konstrukcji hali wystawowej    

 

Effects of fire action on pre-tensioned elements of the exhibition hall structure
   
       

2.

Derkowski Wit, Kwiecień Arkadiusz, Zając Bogusław
  Badanie zniszczonej belki żelbetowej naprawionej w trybie awaryjnym taśmami CFRP na sztywnej i podatnej warstwie adhezyjnej    

 

Test of damaged rc beam repaired in emergency rule using of CFRP laminates bonded on stiff and flexible adhesives
   
       

3.

Dyduch Krzysztof, Szydłowski Rafał
  Awaria i wzmocnienie sprężonej konstrukcji nośnej estakady w zakładach chemicznych    

 

Failure and strengthening of prestressed concrete truss structure in the chemical plant
   
       

4.

Godycki-Ćwirko Tadeusz, Nagrodzka-Godycka Krystyna, Piotrkowski Paweł, Sikorska Małgorzata
  Awaryjne zarysowanie oraz błędy projektowe stropu płaskiego hali widowiskowo-sportowej    

 

The cracking and design errors of rc flat plate in the sports hall
   
       

5.

Godycki-Ćwirko Tadeusz, Piotrkowski Paweł
  Żelbetowe zbiorniki oczyszczalni ścieków po 20 latach eksploatacji    

 

The rc tanks for sewage treatment plants after twenty years of exploitation
   
       

6.

Kmita Andrzej, Wróblewski Roman
  Analiza przyczyn uszkodzenia żelbetowego kolektora realizowanego techniką mikrotunelingu    

 

Causes of damage analysis in a pipeline constructed with use of microtunneling technique
   
       

7.

Kossakowski Paweł, Piotrowski Jerzy Zbigniew, Świt Grzegorz, Trąmpczyński Wiesław
  Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze    

 

Assesment of the fitness for use of the exhibition hall after a fire
   
       

8.

Kubiak Janusz, Łodo Aleksy, Michałek Jarosław
  Analiza przyczyn zarysowania płyty żelbetowej w zespolonym stropie stalowo-żelbetowym    

 

Analysis of cracked rc slabs in an interconnected steel-reinforced concrete structures
   
       

9.

Kwasza Wiktor, Hnidec Bohdan, Salijczuk Lubow
  Stan awaryjny wiaduktu miejskiego nad torami kolejowymi i sposób poawaryjnej jego naprawy    

 

Emergency condition of viaduct over railway track and method of its repair
   
       

10.

Łukacz Marcin, Płachecki Marian
  Awaria dwukomorowego żelbetowego zbiornika spowodowana oddziaływaniami termicznymi    

 

Failure of two-chambered tank made of reinforced concrete caused by thermal actions
   
       

11.

Majewski Tomasz, Kulkowski Waldemar, Niedostatkiewicz Maciej
  Degradacja stropu nad kotłownią po okresie wieloletniej eksploatacji oraz sposób jego naprawy    

 

Degradation ceiling over the boiler room after long term period operation and method of its repair
   
       

12.

Malczyk Andrzej, Właszczuk Marek
  Naprawa ramowego żelbetowego fundamentu turbozespołu uszkodzonego w wyniku pożaru    

 

Reconstruction of concrete frame foundation of turbo-generator damaged in fire
   
       

13.

Noakowski Piotr, Brylla Elisabeth
  Ocena rys i osadów na trzonie komina przemysłowego    

 

Assessment of cracks and depositions on the windshield of an industrial chimney
   
       

14.

Płachecki Marian, Koziński Krzysztof
  Błędy projektowe i wady wykonawcze oraz projekt i realizacja wzmocnienia trójkomorowego żelbetowego zbiornika w oczyszczalni ścieków    

 

Design errors and execution defects as well as design and realization of strengthening of three-cell reinforced concrete tank in sewage-treatment plant
   
       

15.

Prusiel Jolanta A., Łapko Andrzej
  Ocena zagrożeń eksplozją pyłów w silosach w świetle norm europejskich    

 

Assesment of dust explosion in silo structures in the light of european codes
   
       

16.

Radliński Mateusz, Moncarz Piotr, Harris Nathan
  Concrete spalling in a slip-form constructed industrial chimney    

 

Odspojenia betonu w kominie przemysłowym wykonanym w technologii ślizgowej
   
       

17.

Słowek Grzegorz, Ścigałło Jacek
  Błędy projektowe w analizie stropu płaskiego jako przyczyny stanu przedawaryjnego    

 

Design errors in the analysis of a plane ceiling as causes  of pre-failure state
   
       

18.

Wesołowski Marek
  Naprawa wadliwie wykonanych stropów żelbetowych    

 

Repair of defective reinforced concrete floors
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje