Awarie Budowlane 2013
Konstrukcje żelbetowe

       

1.

Andrzej Ajdukiewicz, Janusz Brol, Marek Węglorz
  Kaskada błędów wiodąca do awarii - schody kaskadowe stadionu narodowego    

 

A cascade of errors leading to damage - the cascade staircases of national stadium
   
       

2.

Cezary Ajdukiewicz, Szczepan Lutomirski, Marcin Gajewski
  Nierównomierny skurcz jako przyczyna powstania rys w żelbetowych zbiornikach osadników    

 

Irregular shrinkage as a cause of cracking of reinforced concrete sedimentation tanks
   
       

3.

Szymon Dawczyński, Agnieszka Knoppik-Wróbel, Jacek Hulimka
  Stan techniczny Centrum Handlowo-Usługowego po 37 latach nieużytkowania    

 

Technical condition of shopping centre after 37 years without utilization
   
       

4.

Wit Derkowski, Piotr Sokal, Stanisław Kańka, Teresa Stryszewska
  Badania kablobetonowych belek podsuwnicowych po 50 latach eksploatacji    

 

Tests of posttensionned crane beams after 50 years service
   
       

5.

Marek Dyduch, Krzysztof Dyduch
  Analiza przyczyn zarysowania i propozycje naprawy dennej płyty fundamentowej w podziemnej kondygnacji budynku    

 

Causes analysis of cracking and proposal for repair of foundation slab in underground floor of the building
   
       

6.

Tadeusz Godycki-Ćwirko, Paweł Piotrkowski, Małgorzata Sikorska
  O wczesnym przedeksploatacyjnym zarysowaniu słupów żelbetowych    

 

About early pre service load cracking in the rc colums
   
       

7.

Anna Halicka, Dominika Franczak-Balmas, Łukasz Jabłoński
  Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku    

 

The history of erection and damage of concrete water tank of interwar period of XX century
   
       

8.

Jacek Hulimka, Marcin Skwarek
  Żelbetowe wieże telekomunikacyjne po 50 latach eksploatacji    

 

Reinforced concrete telecommunication towers after 50 years of service
   
       

9.

Andrzej Malczyk, Bernard Kotala
  Awaria stropów DZ-3, przyczyny awarii i sposób naprawy stropów    

 

Damage of the DZ-3 floors, causes of damage and methods of repair of the floors
   
       

10.

Maciej Yan Minch, Andrzej Kmita, Roman Wróblewski
  Diagnostyka żelbetowego kolektora na ścieki pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji    

 

Diagnostic of rc sewage collector for the safe use
   
       

11.

Piotr D. Moncarz
  Delamination in a prestressed concrete wall - a multi-billion dollar distress in a nuclear power plant    

 

Rozwarstwienie ściany z betonu sprężonego - multy-miliardowy przypadek w elektrowni jądrowej
   
       

12.

Maciej Niedostatkiewicz, Tomasz Majewski
  Stan awaryjny stropu nad przyziemiem w budynku magazynu płodów rolnych    

 

Emergency state of the floor above the ground floor in the building of the magazine of the crops
   
       

13.

Marian Płachecki, Krzysztof Koziński
  Analiza nośności i naprawy słupów podbudowy hiperboloidalnych chłodni kominowych po pięćdziesięciu latach eksploatacji    

 

Analysis of capacity and repair method for columns subsructure of cooling tower after fifty years of object exploitation
   
       

14.

Paweł Przybysz, Kazimierz Szulborski
  Stany awaryjne stropów ustrojów płytowo słupowych na przykładzie stropu garażu podziemnego    

 

Damaged R/C flat plates on example of underground garage
   
       

15.

Szymon Seręga, Łukasz Hojdys, Piotr Krajewski, Marian Płachecki
  Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej z dużymi imperfekcjami    

 

Safety assessment of cooling tower with large imperfections
   
       

16.

Łukasz Skarżyński, Tomasz Majewski
  Stan awaryjny stropu w budynku użyteczności publicznej będący następstwem błędów projektowych i wykonawczych    

 

Emergency state of reinforced concrete ceiling in a public utility building as a result of defects in designing and workmanship
   
       

17.

Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik, Ryszard Maćkowski
  Przyczyny powstania oraz sposób naprawy uszkodzeń żelbetowej wieży szybowej    

 

Reinforced concrete headframe - causes of damages and methods of their repair
   
       

18.

Jacek Ścigałło
  Zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji wynikające z wymiany stropu w budynku szkieletowym    

 

Safety of skeleton construction during the change of the floor slab
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje