Awarie Budowlane 2013
Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji

       

1.

Andrzej Ajdukiewicz, Barbara Klemczak
  Fizykochemiczne przyczyny uszkodzeń budynku murowego    

 

Physico-chemical reasons of masonry building damages
   
       

2.

Wacław Brachaczek
  Wybrane przypadki awarii budowlanych w aspekcie systemów ocieplania budynków    

 

Various cases of construction failure in the context of insulations systems
   
       

3.

Bogumiła Chmielewska, Grzegorz Adamczewski
  Wady i naprawy posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo    

 

Defects and repairs of hardened industrial floors
   
       

4.

Maria Fiertak, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka
  Ekologiczne aspekty rozbiórki warstw wewnętrznych komina energetycznego    

 

Ecological aspects of demolition of internal layer of the chimney
   
       

5.

Jan Gierczak
  Samoistne pękanie elewacji szklanych spowodowane uwolnieniem siarczku niklu    

 

Self-craking of glass facade caused by the release of nickel sulphide
   
       

6.

Izabela Hager, Katarzyna Krzemień
  Metoda impact-echo i wstępna próba jej zastosowania do oceny stopnia uszkodzeń betonu poddanego działaniu wysokiej temperatury    

 

The impact-echo method and preliminary assessment of its usefulness for diagnosis the degree of damage of concrete subjected to the high temperature
   
       

7.

Łukasz Hojdys, Zbigniew Janowski, Piotr Krajewski
  Wzmacnianie sklepień murowych materiałami kompozytowymi    

 

Strengthening of masonry vaults using composites
   
       

8.

Elżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski
  Wpływ przygotowania powierzchni na Przyczepność betonów naprawczych układanych pod wodą    

 

Influence of surface preparation on adhesion of underwater concrete repair
   
       

9.

Barbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel
  Ocena ryzyka wystąpienia wczesnych rys termiczno-skurczowych w betonowych ścianach obudów reaktorów atomowych    

 

Assessment of early-age thermal-shrinkage cracking risk in concrete walls of reactor vessels
   
       

10.

Małgorzta Konopska-Piechurska, Wioletta Jackiewicz-Rek
  Reaktywność alkaliczna kruszyw jako czynnik zagrażający trwałości konstrukcji betonowych w Polsce    

 

Alkaline aggregates reactivity as the hazardous factor on concrete structures durability in Poland
   
       

11.

Paweł Kossakowski, Marek Iwański
  Stan przedawaryjny dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na osiedlu mieszkaniowym    

 

Pre-failure state of internal roads with concrete paving blocks at the housing estate
   
       

12.

Wiesław Kurdowski, Henryk Szeląg, Aleksandra Bochenek
  Czynniki wpływające na odporność betonu na działanie mrozu    

 

The factors affecting the concrete resistant to freeth thaw cycles
   
       

13.

Arkadiusz Kwiecień, Bogusław Zając, Jarosław Chełmecki, Bartłomiej Czado
  Zastosowanie złączy podatnych w dylatacjach posadzek betonowych    

 

Application of flexible joints in dilatation of concrete floor topping
   
       

14.

Arkadiusz Kwiecień, Tadeusz Tatara, Bogusław Zając, Andrzej Budzikowski, Maciej Karpała
  Innowacyjna naprawa torowiska tramwajowego w Sosnowcu z użyciem złącza podatnego    

 

Innovative repair of tram rail-track in Sosnowiec using flexible joint
   
       

15.

Jacek Śliwiński, Tomasz Tracz
  Wpływ szlifowania powierzchni betonu na ocenę jego przepuszczalności określanej metodą torrenta    

 

The effect of concrete surface polishing on permeability evaluated with torrent's method
   
       

16.

Konrad Wanik, Lidia Wanik
  Zastosowanie iniekcji strumieniowej do naprawy i wzmocnienia konstrukcji drogi zlokalizowanej na terenie wpływów eksploatacji górniczej    

 

Application of jet grouting technique to repair and strengthen the road structure located AT the underground mining activity area
   
       

17.

Michał Wójtowicz, Teresa Możaryn
  Stan techniczny złączy i prefabrykatów budynku wielkopłytowego po 40 latach eksploatacji    

 

The technical condition of joints and precast elements after a 40-years of exploatation
   
       

18.

Andrzej Żaboklicki, Zdzisława Owsiak
  Uszkodzenia żelbetowych płyt dachowych przyczyną stanu awaryjnego dachu hali przemysłowej    

 

The damage of reinforced concrete roof slabs as the reason for the failure condition of an industrial hall roof
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje