Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Jeszcze raz o błędach w diagnozach dotyczących oceny wpływów dynamicznych na budynki oraz ludzi w budynkach
Once again about faults in diagnosis concerning evaluation of dynamic influences on buildings and on people in buildings
Janusz Kawecki, jkawec@pk.edu.pl
Krzysztof Stypuła, kstypula@pk.edu.pl
Politechnika KrakowskaStreszczenie
W [1, 2] przed kilku laty opisano najważniejsze z błędów popełnianych przez różne zespoły zajmujące się oceną wpływu drgań na budynki przy okazji wykonywania pomiarów oraz diagnoz dynamicznych. Okazuje się, że tamte opracowania nie posłużyły do wyeliminowania owych błędów. Stało się wręcz przeciwnie. Wzrastające zapotrzebowanie na tego rodzaju pomiary i diagnozy spowodowało wzrost liczby zespołów podejmujących się tego typu prac, które nie tylko nie są przygotowane do wykonywania takich prac, ale uczestniczą w powielaniu starych i wytwarzaniu nowych opracowań obarczonych błędami. Dlatego konieczne staje się podjęcie tego tematu jeszcze raz na konferencji Awarie Budowlane, tym bardziej, że jak wykazaliśmy w [3], błędne wyniki pomiarów dynamicznych i diagnoz opracowanych na ich podstawie mogą przyczyniać się do wystąpienia stanów przedawaryjnych i awarii budynków.
Abstract
A few years ago most of the errors made by various teams involved in the assessment of the impact of vibration on buildings while performing dynamic measurements and diagnoses were described in [1, 2]. It turns out that those studies have not led to elimination of those errors. Quite the opposite the increasing demand for this type of measurements and evaluations resulted in an increase in the number of teams undertaking this type of work, not only not being prepared for it, but also copying old and producing new error laden reports. So it becomes necessary to address the subject again at the "Structural Failures" conference, especially as we have shown in [3], that erroneous dynamic test results and diagnoses developed basis on them can lead to distress and failures of buildings.

[ pełny tekst ] Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje