Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Pożar samonośnej hali łukowej wykonanej w systemie ABM
Fire of self supported arch building made in ABM system
Ryszard Walentyński, ryszard.walentynski@polsl.pl
Jerzy Pilśniak, jerzy.pilsniak@polsl.pl
Robert Cybulski, robert.cybulski@polsl.pl
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Teorii Konstrukcji BudowlanychStreszczenie
Referat przedstawia zwięźle technologię ABM 120, wykorzystywaną do budowy samonośnych, stalowych hal łukowych składających się z paneli giętych na zimno. Przykładem takiej hali jest hala magazynowa w Siemianowicach Śląskich, która uległa pożarowi pod koniec kwietnia 2012 roku. W referacie przedstawiono pokrótce przebieg pożaru hali wraz z zwięzłym omówieniem formy zniszczenia. Autorzy, korzystając z bardzo ogólnych danych dotyczących przebiegu pożaru, podjęli próbę symulacji numerycznej zdarzenia. Z uwagi na niepewność danych symulacje te wykonano w kilku scenariuszach.
Abstract
Paper presents briefly ABM 120 technology which is used to build self supported steel arch building consisting of cold formed panels. As an example of such building, warehouse in Siemianowice Śląskie is used. This building burned down at the end of April 2012. In the paper course of the building fire is shortly introduced together with brief description of its collapse. The authors, using very general data on the course of fire, attempted to do numerical simulation of that situation. Due to the data uncertainty, simulations were performed in several case scenarios.

[ pełny tekst ] Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje