Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Wpływ osiadania kanału wentylacyjnego na stan techniczny budynku nadszybia
The effect of settlement ventilation duct on technical condition of the shaft top building
Piotr Dybeł, dybel@agh.edu.pl
Daniel Wałach, walach@agh.edu.pl
AGH Akademia Górniczo-HutniczaStreszczenie
W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy wpływu dodatkowego oddziaływania wywołanego przemieszczeniem się części lunety wentylacyjnej na elementy konstrukcyjne budynku nadszybia. Powstałe zjawisko ze względu na swój niekontrolowany i nieprzewidywalny charakter mogło skutkować znaczącym ograniczeniem użytkowania analizowanego obiektu. Przeprowadzona analiza pozwoliła ocenić aktualny stan wytężenia podstawowych elementów konstrukcyjnych oraz określić zasady dalszej eksploatacji budynku.
Abstract
In the paper the results of the analysis of the additional reaction of the settlement ventilation duct to construction elements of the shaft top building. The obtained effect, due to its uncontrolled and unpredictable character, could cause significant use restrictions of the analysed object. The presented analysis allowed to assess the actual state of the effort of the basic construction elements and to describe the rules of the further building exploitation.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje