Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Geotechniczne uwarunkowania awarii konstrukcji nabrzeża rzecznego
Geotechnical conditions of river embankment construction failure
Tomasz Godlewski, , t.godlewski@itb.pl
Stanisław Łukasik, s.lukasik@itb.pl
Łukasz Kaczyński, l.kaczynski@itb.pl
Konrad Chada, k.chada@itb.pl
Witold Bogusz, w.bogusz@itb.pl
Instytut Techniki BudowlanejStreszczenie
Artykuł dotyczy awarii powstałej na skutek procesów geodynamicznych i deformacji filtracyjnych zachodzących w nabrzeżu rzeki nizinnej. Przedstawiono w nim przyczyny powstania uszkodzeń fragmentu konstrukcji prawego nabrzeża Wisły w Toruniu, polegającego na wychyleniu brusów oraz zdeformowaniu powierzchni skarp i tarasów stanowiących jej zabezpieczenie. Przyczyną powstania zsuwu gruntu był długotrwale utrzymujący się niski stan rzeki oraz zły stan nasypów stanowiących bezpośrednie podłoże konstrukcji. W konsekwencji procesów sufozyjnych doszło do lokalnego rozluźnienia podłoża i miejscowej utraty stateczności skarpy.
Abstract
This paper issue is lowland river waterfront failure due to geodynamic reasons. The paper presents causes for part of right Wisła riverside damage in Toruń. Long term low water state and bad banks condition were reasons for landslide, sheet piling rotation and escarpment and terraces deformations. Loosening of the soil and local loss of stability were consequences of suffosion.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje