Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Analiza wpływu warunków geotechnicznych oraz decyzji projektowych na awaryjny stan skarpy wykopu autostrady
Analysis of impact from geotechnical condition and design stage decisions on failure condition of motorway slope cut
Jacek Kawalec, jacek.kawalec@polsl.pl
Katedra Geotechniki Politechniki Śląskiej w GliwicachStreszczenie
Na krótkim odcinku autostrady A4 w rejonie Gliwic po obu stronach drogi powstało kilkanaście osuwisk skarp. Referat omawia warunki geotechniczne w rejonie osuwiska oraz przyczyny jakie doprowadziły do uszkodzenia skarp. Omówiony jest, zastosowany z powodzeniem, sposób naprawy osuwiska bez konieczności wywozu obsuniętego gruntu przy wykorzystaniu georusztów. Zwrócona jest uwaga na korzyści płynące ze współpracy projektantów dowolnych obiektów ze specjalistami z zakresu geotechniki. Podany jest akt prawny zalecany do powszechnego stosowania we wszystkich przypadkach projektowania obiektu inżynierskiego współpracującego z podłożem gruntowym
Abstract
On short section of A-4 Motorway near Gliwice over dozen slope slides on both sides of the road were discovered. Paper is discussing with geotechnical conditions of the location and with reasons for such slope failures. Method for slope reconstruction without need for export of the landslide soil but with use of geogrids used with success in this reconstruction work has been described. Benefits coming from cooperation between designers of all kind of structures and geotechnical engineers is highlighted. A proper technical act recommended for common use for design of every engineering object which interact with soil is given.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje