Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Zastosowanie analizy wstecznej osuwisk do oceny parametrów geotechnicznych odpadów
The use of back-analysis for the determination of waste geotechnical parameters
Eugeniusz Koda, eugeniusz_koda@sggw.pl
Katedra Geoinżynierii, SGGW w WarszawieStreszczenie
W artykule przedstawiono ocenę parametrów geotechnicznych przeprowadzoną dla potrzeb rekultywacji wysokich składowisk. Badania parametrów wytrzymałościowych odpadów obejmowały: nasypy doświadczalne, sondowania statyczne WST i CPT, próbne obciążenia płytami MON oraz analizy wsteczne wybranych skarp (skarpy stateczne o dużym nachyleniu, skarpy z pęknięciami, skarpy z osuwiskami). Obliczenia stateczności składowisk, zarówno dla potrzeb analizy wstecznej jak I obliczeń projektowych, przeprowadzono z zastosowaniem klasycznej metody Bishopa stosowanej w geotechnice (program GEO-SLOPE) oraz metody elementów skończonych (program Z-SOIL). Omówiono też projektowane zabiegi techniczne w celu poprawy warunków stateczności wysokich skarp analizowanych składowisk. Parametry odkształceniowe uzyskiwano na podstawie wieloletnich pomiarów osiadań na składowiskach. Doświadczenia i wyniki obserwacji zostały wykorzystywane są do rekultywacji innych składowisk.
Abstract
The paper presents the geotechnical parameters determination performed for the design of remedial works of high sanitary landfills. The investigation of waste shear strength parameters were performed on the basis of test embankments, WST and CPT static soundings, slope failure tests with concrete slabs loading as well as back-analysis of selected parts of high landfill slopes (high stable slopes, cracked slopes and slopes with landslides). Slope stability calculations for back-analysis and design analysis were done by Bishops classical method (GEO-SLOPE numerical program) and finite element modelling (Z-SOIL numerical program). The design solutions for improvement of the slope stability of Radiowo and Łubna landfills is also presented. The deformation parameters of wastes were determined on back-analysis of long term settlement measurements. The experiences and observational results from analysed sites are use for the design of remedial works on other sanitary landfills.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje