Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Awarie linii elektroenergetycznych wywołane oblodzeniem
Failures of overhead power linescaused by icing
Danuta Dymek, energo.krakow.pl
Elżbieta Jastrzębska, e.jastrzebska@energo.krakow.pl
Wiesław Kurbiel, w.kurbiel@energo.krakow.pl
Energoprojekt-Kraków SAStreszczenie
Tematem referatu są awarie linii elektroenergetycznych 220 i 400 kV, które miały miejsce w styczniu 2010 r. na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bezpośrednią przyczyną awarii było nadmierne oblodzenie przewodów prowadzące do przekroczenia dopuszczalnych obciążeń i w konsekwencji do zniszczenia elementów linii. Najczęściej występującym uszkodzeniem było zerwanie przewodów odgromowych prowadzące do kaskadowych awarii linii. Złamanych zostało 9 konstrukcji wsporczych, zniszczeniu uległy wieżyczki odgromowe i poprzeczniki słupów. Występujące w tym rejonie oblodzenie było znacznie większe niż określone w normach. Oszacowany ciężar sadzi stanowił około 2,5 krotność sadzi katastrofalnej wg normy PN-E-05100-1:1998 i około 1,7-krotność wg normy PN-EN-50341-3-22. Linie zostały odbudowane. Docelowo, po przeprowadzonej analizie, zaproponowano zwiększenie wytrzymałości linii poprzez wymianę przewodów odgromowych i wzmocnienie istniejących konstrukcji słupów.
Abstract
The subject of the paper is failure of 220 and 400 kV overhead power lines, which took place in January 2010 in Jura Krakowsko-Czestochowska in Poland. The immediate cause of the crash was excessive icing of conductors leading to exceeding the permissible loads and, consequently, to the destruction of the line elements. The most common damage was broken conductors leading to cascading failures of the line. 9 tower structures were broken, earth wire peaks and crossarms also were destroyed. Icing occurring in this region was much greater than specified in the standards. The estimated weight of ice was about 2.5 times greater than the disastrous icing according to PN E 05100-1:1998 and about 1.7 times according to PN-EN-50341-3-22. The lines have been rebuilt. Ultimately, after analyzing, it is proposed to increase the strength of the line through the exchange of ground wires and strengthening of existing tower structures.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje