Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Błędy na etapie projektowania przyczyną stanu awaryjnego świetlików hali przemysłowej
Design errors as a cause of emergency of skylights in industrial building
Bronisław Gosowski, bronislaw.gosowski@pwr.wroc.pl
Paweł Lorkowski, pawel.lorkowski@pwr.wroc.pl
Michał Redecki, michal.redecki@pwr.wroc.pl
Politechnika WrocławskaStreszczenie
Przedstawiono wadliwą konstrukcję świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych, czego efektem były pękające w nich szyby. Na podstawie analizy pracy statycznej świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją przekrycia, a także analizy zachowania się węzłów z wykorzystaniem MES, wyjaśniono przyczynę pękania szyb w świetlikach. Referat zakończono wnioskami i zaleceniami odnośnie do naprawy i poprawnego konstruowania tego typu świetlików.
Abstract
The faulty design of longitudinal skylights made of rectangular hollow sections have been presented as a cause of breaking of glass installed in them. On the base of spatial static analysis of skylights and covering interaction, and also the joints behaviour executed by FEM, the reason for breaking of glass has been explained. Conclusions and recommendations regarding the repair and proper construction of this type of skylights have been given at the end.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje