Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali
The impact of errors of the construction process on the breakdown of the roof construction of the hall
Antoni Matysiak, antoni.matysiak@interia.pl
Elżbieta Grochowska, E.Grochowska@ib.uz.zgora.pl
Uniwersytet ZielonogórskiStreszczenie
W referacie opisano, jaki wpływ miały błędy powstałe w procesie budowlanym, w szczególności na etapie projektowania obiektu halowego, na nośność i użytkowanie konstrukcji. W opisywanym obiekcie, w okresie zimowym, nastąpiło zawalenie jednej z naw hali magazynowej. Przeprowadzono analizę dostarczonej dokumentacji projektowej obiektu, wykonano badania oraz pomiary inwetaryzacyjne istniejącej konstrukcji. Porównano je z dostarczoną dokumentacją. Na tej podstawie wykonano analizę statyczno-wytrzymałościową elementów i połączeń, umożliwiającą dokonanie wymaganej oceny konstrukcji i sformułowanie wniosków końcowych.
Abstract
The paper describes, what impacts have the construction process errors, on the load carrying capacity and the use structure. In particular at the stage of designing the object. In this object, in the winter period, there has been a collapse of one of the aisles hall. Analysis of the design documentation has been supplied object and measurements of the existing structure. Compares them with the supplied documentation. On this basis, make the static analysis and strength for elements and connections. This enable make evaluate structure and phrase finally conclusion.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje