Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Błąd projektowy przyczyną wzmocnienia stalowych belek podsuwnicowych
Strengthen of steel crane beam caused by designed mistake
Dominika Tomska, dominika.tomska@pracowniaprojektowa.com.pl
Marcin Skwarek, marcin.skwarek@pracowniaprojektowa.com.pl
Pracownia Projektowa M.Skwarek, J.Hulimka Sp. J.

Jacek Hulimka, jacek.hulimka@polsl.pl
Politechnika Śląska w GliwicachStreszczenie
W referacie przedstawiono problem błędnego zaprojektowania blachownicowych belek podsuwnicowych. Projektant pominął w obliczeniach zjawisko zmęczenia oraz popełnił parę drobniejszych błędów, świadczących o nieznajomości zasad projektowania belek. W sytuacji wykonania wadliwie zaprojektowanych belek zaproponowano sposób ich wzmocnienia tak, aby spełniały wszystkie wymagane warunki stanów granicznych. Wzmocnienia te zostały zrealizowane zgodnie z odrębnym projektem, a hala jest obecnie użytkowana przy pełnym, nominalnym obciążeniu suwnic.
Abstract
The paper presents the problem of mistaken design of steel crane beams. Designer in his calculations omitted a fatigue occurence and made a few less mistakes, which show ignorance of beams' designing rules. In situation, when wrong designed beams are made and assembled, the way of strengthhening them is proposed. Those strengthens were made according to separate design, and steel hall is actually using with full, nominal cranes' loads.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje