Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Kaskada błędów wiodąca do awarii - schody kaskadowe stadionu narodowego
A cascade of errors leading to damage - the cascade staircases of national stadium
Andrzej Ajdukiewicz, andrzej.ajdukiewicz@polsl.pl
Janusz Brol, janusz.brol@polsl.pl
Marek Węglorz, marek.weglorz@polsl.pl
Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii BudowlanejStreszczenie
Schody kaskadowe (nieruchome) na Stadionie Narodowym to 15 konstrukcji o podobnym układzie geometrycznym, stanowiących główną drogę ewakuacyjną z trybun. Realizacja konstrukcji schodów przebiegała z dużymi trudnościami, co stanowiło istotny powód opóźnienia zakończenia całej inwestycji. Pierwotne rozwiązanie projektowe, przewidujące monolityczne biegi z jedną centralną belką ciągłą, podpartą na trzech słupach, zawierało istotne usterki koncepcyjne i błędy projektowe. W dodatku, było to rozwiązanie trudne technologicznie i bardzo czasochłonne. Opracowano zamienny projekt konstrukcji w wersji prefabrykowanej. Projekt ten powtarzał usterki projektu pierwotnego i wprowadzał dalsze błędy w koncepcji, obliczeniach i szczegółach. Ten projekt został zrealizowany. Stwierdzone stany awaryjne doprowadziły do konieczności radykalnego wzmocnienia. Referat przedstawia, na podstawie obserwacji, analiz i obliczeń sprawdzających, wykonanych na zlecenie ubezpieczycieli, historię i główne przyczyny zaistniałej sytuacji.
Abstract
Cascade staircases of the National Stadium consist of 15 structures with similar geometric arrangement, creating main evacuation way from grandstands. Construction works at these staircases found serious difficulties what was the significant reason of delay of all the project. Initial design solution, providing monolithic stairs with one central continuous girder supported on three columns, had serious conceptive faults and design errors. In addition, it was a solution technically difficult and very time-consuming. The substitutional design was prepared in prefabricated version. This solution repeated some faults of initial design and introduced new errors in the concept, calculations and details. It was executed. Damages found at and after assembly were the reason of necessary radical strengthening. The paper presents, on the basis of observations, analyses and checking calculations - prepared for the insurance consortium - the history and main reasons of the situation cropped up.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje