Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Badania kablobetonowych belek podsuwnicowych po 50 latach eksploatacji
Tests of posttensionned crane beams after 50 years service
Wit Derkowski, derkowski@pk.edu.pl
Piotr Sokal, piotr@sokal.pl
Stanisław Kańka, skanka@imikb.wil.pk.edu.pl
Teresa Stryszewska, teresastryszewska@gmail.com
Politechnika KrakowskaStreszczenie
W referacie przedstawiono kompleksowe badania czterech kablobetonowych, prefabrykowanych belek podsuwnicowych o rozpiętości modularnej 6 m, wyprodukowanych w latach 1962-63, a obecnie zdemontowanych z hali przemysłowej w celu określenia możliwości zwiększenia udźwigu suwnicy w tym obiekcie. Badania obejmowały określenie rysoodporności oraz nośności na zginanie I ścianie przedmiotowych elementów oraz komplet badań materiałowych. Kable sprężające i ich zakotwienia znajdowały się w bardzo dobrym stanie technicznym, a przeprowadzone badania elementów potwierdziły, że w kablach znajduje się odpowiednia siła sprężająca. Badania betonu i zaczynu iniekcyjnego wykazały, że z punktu widzenia właściwości chemicznych, materiały te, pomimo 50 letniego okresu eksploatacji w warunkach przemysłowych, nie utraciły pierwotnych właściwości charakterystycznych dla tzw. zdrowego betonu.
Abstract
The comprehensive research of four post-tensioned, precast crane beams, with a modular span of 6 m, manufactured in the years 1962 to 1963, and currently dismantled from an industrial hall in order to identify possibility to increase cranes capacity at this property is presented in the paper. The research included the cracking resistance determination, bending and shear capacity of these elements, as well as a set of materials tests. Prestressing cables and its anchorages were in very good condition and the elements tests have confirmed that in the cables there is a suitable prestressing force. Examination of concrete and injection grout showed that in terms of chemical properties, these materials, despite 50 years of service life in industrial conditions, do not lose the original characteristics of the so-called healthy concrete.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje