Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Diagnostyka żelbetowego kolektora na ścieki pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji
Diagnostic of rc sewage collector for the safe use
Maciej Yan Minch, maciej.minch@pwr.wroc.pl
Andrzej Kmita, andrze.kmita@pwr.wroc.pl
Roman Wróblewski, roman.wroblewski@pwr.wroc.pl
Instytut Budownictwa Politechniki WrocławskiejStreszczenie
Artykuł przedstawia problematykę związaną z diagnozowaniem żelbetowego kolektora na ścieki. Omówiono metodologię badań konstrukcji kolektora oraz określono kryteria oceny jego stanu technicznego. Wykonano laboratoryjne badania wytrzymałości betonu i stali, po uprzednim pobraniu próbek betonu za pomocą odwiertów rdzeniowych. Określono również stopień wodoszczelności betonu. Wykonano ponadto analizę numeryczną kolektora z uwzględnieniem istniejących imperfekcji materiałowych i fizycznych. Zebrane dane pozwoliły określić wielkość współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji i możliwość dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu.
Abstract
Some problems related to diagnosis of reinforced concrete sewage collector are presented in this paper. Examination methods and criteria for assessment of technical state are described. Laboratory tests of concrete strength and waterproofness were made on the drilled core samples. The reinforcing steel bars were also examined. Numerical analysis of the structure was also performed taking into account actual physical and material imperfections which with the test data were the base for determination of the safety factor value for the structure and assessment of the future safe operation of the facility.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje