Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Analiza nośności i naprawy słupów podbudowy hiperboloidalnych chłodni kominowych po pięćdziesięciu latach eksploatacji
Analysis of capacity and repair method for columns substructure of cooling tower after fifty years of object exploitation
Marian Płachecki, emplacheccy@neostrada.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Krzysztof Koziński, kkozinsk@pk.edu.pl
Politechnika Krakowska

Streszczenie
W referacie poddano analizie typowe uszkodzenia słupów chłodni kominowych, eksploatowanych w niekorzystnych warunkach przez okres kilkudziesięciu lat. Przedstawiono wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej słupów, uwzględniając różne możliwe sytuacje awaryjne ich stanu technicznego. Określono stopień wykorzystania nośności słupów podbudowy przy założeniu, iż w wyniku występujących uszkodzeń zostanie wyłączony z pracy jeden, dwa lub trzy sąsiednie, najbardziej obciążone słupy. Sformułowano praktyczne zalecenia dotyczące doraźnego zabezpieczenia konstrukcji wsporczej chłodni przy wykonywaniu napraw uszkodzonych słupów.
Abstract
In the paper there are subjected to analysis typical damages for columns of cooling tower substructure after fifty years of exploitation in unfavorable conditions. Results of static and strength analysis for columns are presented with taking into account the different possible emergency situations of their technical state. There is determined the level of columns load-bearing capacity utilization under the assumption that as a result of occurred damages one, two or three adjacent and high loaded columns are excluded from work. Practical recommendations as to the temporary protection of columns while carrying out the repair works of damaged columns are also formulated.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje