Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Fizykochemiczne przyczyny uszkodzeń budynku murowego
Physico-chemical reasons of masonry building damages
Andrzej Ajdukiewicz, Andrzej.Ajdukiewicz@polsl.pl
Barbara Klemczak, Barbara.Klemczak@polsl.pl
Politechnika ŚląskaStreszczenie
W artykule przedstawiono uszkodzenia ścian attyki budynku murowego. Głównymi przyczynami powstania uszkodzeń w postaci licznych rys były zarówno wpływy fizyczne, jak i chemiczne. Wpływy fizyczne wynikały z termicznych odkształceń stropodachu, w przeszłości słabo zaizolowanego, natomiast wpływy chemiczne były konsekwencją pęcznienia żużla paleniskowego, stanowiącego warstwę masywnego stropodachu.
Abstract
The paper presents the damage of the attic walls in masonry building. The main reasons of observed damage in the form of numerous cracks were both physical and chemical effects. Physical effects resulted from thermal deformation of the roof structure, which was in the past poorly insulated, while chemical effects were a consequence of slag swelling, included as a layer of the massive roof.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje