Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Wybrane przypadki awarii budowlanych w aspekcie systemów ocieplania budynków
Various cases of construction failure in the context of insulations systems
Wacław Brachaczek, wbrachaczek@semprefarby.pl
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejStreszczenie
W artykule zostały omówione wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania budynków nierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielone zostały na dwie grupy: awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia, oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza w zakresie przeciwdziałania popełnianiu błędów przez wykonawców w zakresie poprawnej funkcjonalności ociepleń, to nadal trudno jest wyjaśnić wiele przyczyn powstawania mankamentów natury estetycznej, które mogą być pierwszym sygnałem poważniejszych zagrożeń. W pracy wyjaśniono niektóre przyczyny powstawania takich uszkodzeń, jak również podano wskazówki pomocne przy ich zapobieganiu.
Abstract
The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealing with the commission of errors by operators in the correct functionality of insulation, it is still difficult to explain the causes of many aesthetic shortcomings, which may be a sign of serious threats. This paper explains some of the causes of such failures, as well as some hints to help you prevent them.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje