Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Metoda impact-echo i wstępna próba jej zastosowania do oceny stopnia uszkodzeń betonu poddanego działaniu wysokiej temperatury
The impact-echo method and preliminary assessment of its usefulness for diagnosis the degree of damage of concrete subjected to the high temperature
Izabela Hager, ihager@pk.edu.pl
Katarzyna Krzemień
Politechnika Krakowska, Instytut Materiałów i Konstrukcji BudowlanychStreszczenie
Referat stanowi w głównej mierze przegląd literaturowy, w którym omówiono dotychczasowe zastosowania metody impact-echo w diagnostyce uszkodzeń konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono w niej teoretyczne podstawy metody oraz dotychczasowe standardowe jej zastosowania. Praca prezentuje również zrealizowane badania wstępne, które miały na celu weryfikację, czy za pomocą metody impact-echo możliwe jest identyfikowanie skutków poddania betonu działaniu wysokiej temperatury.
Abstract
The paper is mainly the state-of-the-art which discusses the current use of impact-echo method in the diagnosis of damage to reinforced concrete structures. It also presents the theoretical basis of the method and summarizes its standard applications reported in publications. Additionally, paper presents the results of a preliminary study, aimed at verifying the usefulness of the impact-echo method for diagnosis the effects of high temperature on concrete.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje