Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Reaktywność alkaliczna kruszyw jako czynnik zagrażający trwałości konstrukcji betonowych w Polsce
Alkaline aggregates reactivity as the hazardous factor on concrete structures durability in Poland
Małgorzta Konopska-Piechurska, malgorzata.konopska-piechurska@tpaqi.com
TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.

Wioletta Jackiewicz-Rek, w.jackiewicz-rek@il.pw.edu.pl
Politechnika Warszawska INNEStreszczenie
W artykule podjęto rozważania dotyczące reaktywności alkalicznej kruszyw, będącej jednym z czynników, mogącym zagrażać trwałości konstrukcji betonowych w Polsce. Przeanalizowano warunki w jakich zachodzi reakcja alkaliczna kruszywa oraz metody oceny i badania tego zjawiska. Szczególną uwagę zwrócono na zapisy zabezpieczające przed korozją alkaliczną betonu w Specyfikacjach Technicznych oraz wskazano trudności, wątpliwości i problemy związane z zagadnieniem reaktywności alkalicznej kruszyw w Polsce.
Abstract
The article elaborates the alkali aggregate reactivity is one of the factors that could be hazardous factor on concrete structures in Poland. The conditions, methods of evaluation and testing of alkaline aggregate reactivity were analyzed. Particular attention was given to concrete protection against alkaline corrosion in the Technical Specifications and problems associated with alkali aggregate reactivity in Poland.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje