Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Wpływ lokalizacji przystanku autobusowego na długość wzmocnienia konstrukcji nawierzchni na podstawie analizy warunków ruchu
Influence of location of a bus stop on the length of the structural reinforcement of pavement based on traffic conditions analysis
Przemysław Gardas, pgardas@zut.edu.pl
Alicja Sołowczuk, alicja.solowczuk@zut.edu.pl
ZUT w Szczecinie, KDMiMB, Zakład Dróg i MostówStreszczenie
W obowiązujących wytycznych projektowych zdefiniowana jest kategoria ruchu, dla której należy zaprojektować konstrukcję nawierzchni na przystanku autobusowym. Odnośnie długości wzmocnienia konstrukcji są zapisy tylko precyzujące rejon przystanku. Autorzy wykonali szereg pomiarów wielkości opóźnień i przyspieszeń autobusów w rejonie różnie zlokalizowanych przystanków autobusowych względem najbliższego skrzyżowania. Na podstawie analiz statystycznych miarodajnych opóźnień oraz przyspieszeń, a także czasu przekazywania obciążenia na nawierzchnię i konfrontacji tych wielkości z odnotowanymi deformacjami i uszkodzeniami nawierzchni otrzymali konieczną długość wzmocnienia nawierzchni na przystankach autobusowych.
Abstract
The current design guidelines define the traffic category, for which the pavement structure should be designed at a bus stop. Regarding the length of the structural reinforcement of pavement there are only regulations that specify the area of a bus stop. The authors have carried out a series of measurements of the buses deceleration and acceleration values at differently located bus stops in relation to the nearest intersection. Based on statistical analysis of reliable deceleration and acceleration as well as the time of the load transfer to the pavement and confrontation of these values with the recorded surface deformation and damage, they have obtained the necessary length of the structural reinforcement to the pavement at bus stops.

[ pełny tekst ] Mosty i drogi ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje