Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Awaria stalowego kratownicowego mostu kolejowego na skutek wykolejenia pociągu
Failure of steel truss railway bridge caused by train derailment
Zygmunt Kubiak, mostekzygmunt@gmail.com
Mostek Wrocław

Ireneusz Tyras
TOREX-BUD spółka z o.o.

Maciej Kożuch, maciej.kozuch@pwr.wroc.pl
Wojciech Lorenc, wojciech.lorenc@pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska, Instytut BudownictwaStreszczenie
W referacie opisano stalowy, kratownicowy most kolejowy uszkodzony podczas wykolejenia taboru. Zdarzenia tego typu są zdarzeniami losowymi i mimo konstrukcyjnych zabiegów ograniczających negatywne skutki wykolejenia, nigdy nie ma pewności, że obiekt nie zostanie poważnie uszkodzony. Opisano skrótowo konstrukcję mostu, przyczyny wykolejenia, jego przebieg oraz skutki. Przedstawiono analizę uszkodzeń, następnie rozważane możliwości naprawy, przeprowadzone badania materiałowe i ich rezultaty, wszystko to prowadzące ostatecznie do naprawy obiektu i przywrócenia na nim ruchu kolejowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono rezultat naprawy - przywrócenie stanu technicznego obiektu do stanu sprzed awarii.
Abstract
In the paper authors described a steel, truss railway bridge damaged as a result of derailment of a train approaching to the bridge. Occurances like this are always accidental cases and although constructional devices are applied in order to reduce negative effects of derailments, one can never be sure that the object will not be seriously damaged. Shortly structure of the object was described, as well as reason of derailment, its course and results. Analysis of structural damages is shown in the paper, next considered possibilieties of repairs, material properties researches that was made and its results, these all leading finally to project of bridge repair and bringing the railway traffic back on the bridge. In the last chapter result of bridge repair was shown - restoring of technical conditions to that from before of derailment.

[ pełny tekst ] Mosty i drogi ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje