Awarie Budowlane 2015
Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji

       

1.

Abdelgader Hakim
  Concrete repair using two stage concrete    

 

Naprawa betonu za pomocą dwóch etapów betonowania
   
       

2.

Borowy Andrzej, Wróblewski Bogdan
  Kryterium nośności ogniowej w badaniach odporności ogniowej wybranych dachów    

 

Loadbearing capacity criteria in fire resistance tests of chosen roofs
   
       

3.

Breccolotti Marco, Bonfigli Massimo Federico, Materazzi Annibale Luigi
  Improved SonReb method for the assessment of carbonated concrete    

 

Ulepszony sposób SonReb dla oceny karbonatyzacji betonu
   
       

4.

Chmielewska Bogumiła, Woyciechowski Piotr, Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz
  Środki i zabiegi utrzymania czystości posadzek betonowych jako przyczyna ich zużycia    

 

Cleaning treatment of the concrete floors as the reason of their accelerated wear
   
       

5.

Horszczaruk Elżbieta, Stryszewska Teresa
  Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na skuteczność napraw betonowych konstrukcji podwodnych    

 

Influence of hydrostatic pressure on the effectiveness of repairing of underwater concrete structures
   
       

6.

Sulik Paweł, Izydorczyk Daniel, Sędłak Bartłomiej
  Elementy decydujące o awariach wybranych oddzieleń przeciwpożarowych    

 

Components decisive for the failure of chosen fireproof separating elements
   
       

7.

Jackiewicz-Rek Wioletta, Załęgowski Kamil, Garbacz Andrzej, Konopska-Piechurska Małgorzata
  Specyfika napraw uszkodzeń nawierzchni betonowych    

 

The specificity of repair damage of the concrete pavements
   
       

8.

Kwiecień Arkadiusz, Tatara Tadeusz, Zając Bogusław
  Przyczyny uszkodzeń nowej nawierzchni betonowej składowiska kontenerowego    

 

Reasons OF damages of a newly constructed concrete pavement in containers landfill
   
       

9.

Kwiecień Arkadiusz, Zając Bogusław, Gams Matija
  Naprawa i zabezpieczenie murów poddanych obciążeniom dynamicznym i dużym deformacjom przy użyciu kompozytów mocowanych na podatnych warstwach adhezyjnych    

 

Repair and protection of masonries against mining shocks using composites bonded on flexible adhesives
   
       

10.

Pinińska Joanna, Bobrowska Alicja, Łukasiak Dominik
  Geomechaniczna ocena właściwości budowlanych opok rejonu Kazimierza Dolnego i ich znaczenie historyczne    

 

Geomechanical assessment of building properties siliceous limestone rocks (opoka) of region Kazimierz Dolny and their historical importance
   
       

11.

Zając Bogusław
  Znaczenie podatności połączenia naprawczego w konstrukcjach z materiałów kruchych poddanych obciążeniom termicznym    

 

Importance of deformability of repair connection in the constructions made of brittle materials thermaly loaded
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2015
20 - 23 maja, 2015, Międzyzdroje