Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Nierównomierny skurcz jako przyczyna powstania rys w żelbetowych zbiornikach osadników
Irregular shrinkage as a cause of cracking of reinforced concrete sedimentation tanks
Cezary Ajdukiewicz, c.ajdukiewicz@il.pw.edu.pl
Szczepan Lutomirski, s.lutomirski@il.pw.edu.pl
Marcin Gajewski, m.gajewski@il.pw.edu.pl
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii LądowejStreszczenie
W pracy analizowane są przyczyny powstania rys w żelbetowych zbiornikach walcowych pracujących jako osadniki wtórne w modernizowanej oczyszczalni ścieków. W ramach modernizacji płaszcz zbiorników wykonano jako nadbudowę na ścianach istniejących zbiorników. Zapewniono odpowiednie połączenie starego zbiornika z nadbudowanym płaszczem jednak odkształcenia skurczowe spowodowały powstanie licznych rys i nieszczelności.
Abstract
In the paper the causes of cracks initiation in reinforced concrete cylindrical tanks working as a secondary sedimentation tanks in modernized sewage treatment plant are analyzed. The modernization of the tanks shell walls was made as a superstructure built on existing reservoirs walls. Although, the proper connection of the old tank with new-built superstructure was ensured the shrinkage strains caused a number of cracks and leaks.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje