Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Żelbetowe wieże telekomunikacyjne po 50 latach eksploatacji
Reinforced concrete telecommunication towers after 50 years of service
Jacek Hulimka, jacek.hulimka@polsl.pl
Politechnika Śląska w Gliwicach

Marcin Skwarek, marcin.skwarek@pracowniaprojektowa.com.pl
Pracownia Projektowa M. Skwarek, J. Hulimka Sp.J.Streszczenie
W referacie przedstawiono, na przykładzie pięciu niemal identycznych obiektów, jedno z typowych rozwiązań żelbetowych wież telekomunikacyjnych. Obiekty te wykorzystywane były jako nośniki aparatury nadawczej dużej mocy, a obecnie stanowią konstrukcje wsporcze różnych systemów antenowych. Wszystkie wieże objęto ekspertyzami zawierającymi inwentaryzację uszkodzeń, badania materiałowe, rozpoznanie zbrojenia, pomiary pionowości, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i zalecenia remontowe. Powtarzalność zastosowanych rozwiązań i materiałów pozwoliła na wyciągnięcie wniosków dotyczących wpływu pięćdziesięciu lat użytkowania na stan konstrukcji.
Abstract
The paper presents by the example of five nearly identical objects one of the most common solutions to reinforced concrete telecommunication towers. Originally, these structures were used to support large broadcasting antennas, and nowadays they are supporting structures of different antennas systems. All towers were covered with engineering evaluations regarding damage inventory, material tests, reinforcement recognition, vertical measurements, structural analysis and repair recommendations. Repeatability of the solutions and materials allowed to draw conclusions on the effects of fifty years of service on the condition of the structures.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje