Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Stan awaryjny wieży ceglanej w stuletnim budynku uniwersyteckim
The state of failure of brick tower in century old university building
Marta Kałuża, Marta.Kaluza@polsl.pl
Jacek Hulimka, Jacek.Hulimka@polsl.pl
Jan Kubica, Jan.Kubica@polsl.pl
Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, GliwiceStreszczenie
Lokalne uszkodzenie zakotwienia ściągu zwróciło uwagę Użytkownika stuletniego budynku dydaktycznego na stan wbudowanej w obiekt siedmiokondygnacyjnej wieży. Szczegółowe oględziny wykazały zaawansowane uszkodzenia warstwy elewacyjnej, zagrażające spadaniem kształtek ceramicznych. Ponadto, w jednej ze ścian stwierdzono silną destrukcję nośnej warstwy ściany. Spinające wieżę ściągi stalowe były silnie skorodowane, a część płyt kotwiących (oporowych) była luźna. W opisanej sytuacji wykonano doraźne zabezpieczenia, a następnie zaprojektowano i przeprowadzono kompleksowy remont obiektu. Opisane uszkodzenia obiektu spowodowane były nie tylko czynnikami atmosferycznymi, ale niestety także nieudolnie prowadzonymi w przeszłości naprawami.
Abstract
Local damage of the tie' anchorage had put the attention of century-old building's user on the technical state of 7-storey brick tower which was built into this object. Advanced damages of the facade, threatening the falling of ceramic profiles have been shown during the detailed inspection. Furthermore, in one of the tower's wall a strong destruction of the load-bearing layer of this wall was observed. The steel ties fasting the brick tower were heavily corroded, and some anchor plates were loosened. In this situation the temporary protection works were made, and then a comprehensive repair works were designed and conducted. Existing damages of analysed structure were caused not only by environmental factors but also by the clumsy repairs carried out in the past.

[ pełny tekst ] Budownictwo ogólne ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje