Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Stan przedawaryjny wykopu głębokiego w obudowie z pali CFA
Pre-failure stage of deep excavation protected by CFA piles
Grzegorz Horodecki, ghor@pg.gda.pl
Eugeniusz Dembicki, edemb@pg.gda.pl
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,Politechnika GdańskaStreszczenie
W artykule przedstawiono stan przedawaryjny wykopu głębokiego w obudowie z pali CFA. Omówiono warunki geotechniczne podłoża oraz rozwiązania projektowe. Przeprowadzono analizę dwóch wersji projektów konstrukcyjnych oraz fazę wykonawstwa z wskazaniem na liczne błędy. Przedstawiono możliwe oraz przyjęte działania naprawcze. Omówiono problemy i błędy projektowe na etapie działań naprawczych. Wskazano przyczyny wystąpienia stanu przedawaryjnego.
Abstract
The article presents and discusses a pre-failure stage of deep excavation protected by CFA piles. The geotechnical properties and construction solutions have been described along with the analysis of the two versions of projects, realization stage and pointing out numerous faults. The possible and accepted repair activities have been presented. The problems and design faults noticed during repair stage have been described. The pre-failure causes have been identified.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje